tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
The name for a Kentucky woman's vagina of superior quality.
On Vacation: "Hey fellas, do you want some of this Bluegrass Snatch?"
viết bởi Bluegrass Snatch 16 Tháng tư, 2011