tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
Blugging is poor quality blogging
(Doris Lessing used it in her Nobel Prize Acceptance Speech)
Blugging is poor quality blogging
blogging, nobel, prize,doris, lessing
viết bởi Henk Bakker 11 Tháng mười hai, 2007