tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Blugging is poor quality blogging
(Doris Lessing used it in her Nobel Prize Acceptance Speech)
Blugging is poor quality blogging
blogging, nobel, prize,doris, lessing
viết bởi Henk Bakker 11 Tháng mười hai, 2007