tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When someone has occasion to blurt out something verbally hurtful to yourself or others.
We were having a nice dinner until Dakota said something very blurtful to Cythia.
viết bởi Jeff D 06 Tháng tám, 2005