tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Its a scottish word for a homosexueal
Mikey: I love to shop
Mark: Oh my fucking god, you're such a bofti!
viết bởi Julessmokespot 12 Tháng tám, 2007