tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A semi erection; the perfect balance of a boner and a softy
Me: I like grandma's new shirt
Brother: I have a bofty right now
viết bởi dworksir 20 Tháng mười, 2010