tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a person who, "lika da boi". online video game reference, insult.
"craig is a boi liker!" "craig lika do boi!"
viết bởi Rickabod 13 Tháng tư, 2010