tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Anus. English slang.
"I gave it to her in the bonus tunnel"
"I gave it to her in the bonus tunnel"
viết bởi Ron K 27 Tháng một, 2005