tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When you like someone's status, post, or photo in less than a minute.
BOOM liked!
viết bởi Derek (The Frickin Man) Schmel 13 Tháng năm, 2011