tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A durogatory name for Trance Techno.
Ey! If someone doesn't turn off that Boomtic right this instant...
viết bởi Pico 24 Tháng mười một, 2003