tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A term of endearment, or this term may be used to define cute things such as fat cats.
"I love you Booshkhan." "Aww, are you ok my booshkhan?" "Look at this booshkhan cat."
viết bởi JessTron 25 Tháng chín, 2011