tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A guy who is really laughy and has an enormous penis. Often seen hanging around Teos
That guy is so Borislav!
viết bởi LaShit 20 Tháng hai, 2010