tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Hyper and extremely bored at the same time.
I am bornerdeded! HEHEHEH!
viết bởi Nichirin 30 Tháng sáu, 2004