tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Very sexy Italian last name in which only a select few elite familys have.
Wow, that family looks GOOD. They must be Bottis.
viết bởi brick99161we 05 Tháng hai, 2009
 
2.
n. an italian bag of crack
Bernie did bottis last night ! lots of them.
viết bởi yarni yaya "the yaya king" 22 Tháng hai, 2005