tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A man who can only sex a next man's bottom.
"That hairdresser...he's a BOTTIE MAN!!"
viết bởi -KarDo- 15 Tháng chín, 2006

Words related to Bottie Man

bhattie bhatty man gay poomplex