tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A Kisk ass member of the SFR,
Bowlinman is a kick ass member of the SFR
viết bởi Sean 12 Tháng ba, 2004