tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When you take a drink of wine directly from a box of wine such as Franzia.
I love playing cribbage and doing box rips with my grandma.
viết bởi Sunshyn713 17 Tháng mười một, 2010