tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
When your brain physically is unable to respond or comprehend at most times.
"I tried to talk sense in to Rick Santorum, but he has a brain malfunction"
viết bởi Prokrustesseng 12 Tháng một, 2012