tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Bad-Ass as pertaining to aviation or the military. Bravo, the NATO phoenetic alphabet letter for B, and Alpha, the phoenetic for A.

B.A. = Badass
"That barrel roll was very bravo alpha!"

B. A. Baracus is totally Bravo Alpha.
viết bởi Doug the rabid goldfish 12 Tháng mười, 2010