tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When an individual's breathing is constrained
Carmen what's wrong?!

I'm having a breath attack! I HAVE SO MUCH BREATH!
viết bởi _____Fleur 23 Tháng mười một, 2009
2 0

Words related to Breath Attack

attack breath carmen chiu owned