tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A fgt from Release that constantly gets wtfpwned by Kaelek.
Woah he pulled a breior!
viết bởi Joe 27 Tháng sáu, 2003