tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
adj.
1. Short for 'brilliant'
Wow! Did you see that? That was brillio!
viết bởi Miss Ditz 18 Tháng sáu, 2010