tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
British retard, generally a chav but also applied to British nerds.
-"Hey, do you like my outfit?" -"Dude, wearing that chav shirt you look like a Brit-tard. Go change!"
viết bởi DCoitus 11 Tháng tám, 2010