tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Making a left turn in a car by being nearly past the street and doing a 90 degree turn.
Look at that gent doing that bro turn.
viết bởi Big Tom 26 Tháng một, 2006