tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

Brock, Amber, and a group of other young, popular teens - "ABERCROMBIE PARTY!!!" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?