tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To adopt a brother
super awsome thing to get unbanned from vent
Adam:I'm gonna brodopt garret
viết bởi grgreenhut@Gmail.com 13 Tháng chín, 2007