tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The friendship between two teenagers, typically fucking badasses.
Hey man, whos that guy?

Oh it's just my friend. We have some pretty good brodum goin on.
viết bởi P Drop 05 Tháng tư, 2010