tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
German word for bread baker (brotz)

Usually a last name
Brotzel, that's a good ass last name! Maybe they make bread!!
viết bởi Gwen Nobel 19 Tháng tám, 2013