tìm từ bất kỳ, như là pretty face challenge:
 
1.
Those who worship the guitar player Buckethead as their god.
I just got Bucketized, and now I'm going to become a follower of the Bucket! Bucketism rocks!
viết bởi Lgndkllr777 29 Tháng mười một, 2007