tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A butt fuck buddy.
There goes luis, my bufubu.
viết bởi John Gregor 06 Tháng tư, 2004