tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When one must use a word to exhibit their displeasure from an action.
Oh buggerypoo, i dropped my foetus!
viết bởi James "Buttmonkey III" Barlow 14 Tháng tư, 2005