tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The behavour of someone who acts like a bully.
Person 1: Pick up my candy!
Person 2: Don't be so bullyistic!
viết bởi Gabsterella 20 Tháng mười, 2011