tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
When a fellow humans bum cheeks create a crevice or "fold"
*pulls down trousers*
*has bum fold*
viết bởi Soo Doenim 27 Tháng mười, 2010