tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To be pleasing. To be seen and cause pleasure. To be pretty.
The woman's tits were very bumfluptuous.

Michael Jordan's jump shot is the defintion of bumfluptuous.
viết bởi Daniel 13 Tháng mười, 2004