tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A pussy ass nigga who always follows the crowd trying to fit in.
Person 1: "Yo, you know Nick? That guy is such a bunnywagon"
Person 2: "Damn straight!"
viết bởi bunnywagonniggas 04 Tháng tám, 2013