tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
buried by dickshots—(adj.) BARE-eed bi DIK-shotz
Actively dating online, as a female.
Are you seeing anyone steady?
Nah, I'm just buried by dickshots.
viết bởi Chillanthropist 02 Tháng một, 2012