tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Burusa:

The hillbilly term for a hyped up Subaru.
That Burusa over there yonder looks like it could fly away like the Wright Brothers did.
viết bởi Ebush 11 Tháng mười, 2010