tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To have a quick smoke.
"After recess, let's go 'Bust a Smooth' before we head back to class."
viết bởi AmPed 15 Tháng chín, 2005