tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
To assault or harass someone's anus in a playful manner.
I am TOTALLY going to chustle your butt, Colin.

I love to Butt Chustle
viết bởi Lissandra 03 Tháng năm, 2013