tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The act of having strange and unusual anal intercoarse.
Man, my neighbors really get butt funky when she's on the rag.
viết bởi Dumper Bumper 20 Tháng hai, 2011