tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
When something really sucks
Boss: "Carl, can you manually enter these 6,000 documents into the computer in the next 30 minutes?"

Carl: "Butt Squared."
viết bởi Benbunny 20 Tháng chín, 2011