tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Hair in the anal region.
Your grandma has enough buttfur to make an exquisite Persian rug.
viết bởi buy fur 12 Tháng năm, 2010