tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
The biggest insult you can give anyone.
HEY FAGGOT! BUY MOAR GEL.
viết bởi Quail Feather 23 Tháng mười hai, 2008

Words related to Buy moar gel

faggot faggot again salami ur ghey weiner