tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Canterbury Girls
The Meaning of Poor
They dont count, they go to canterbury
viết bởi BATCH 30 Tháng tư, 2005