tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
5LANG TERM FOR VAGiNA.
BACK OFF DAT5 MY COOT NOOT!!!!!
viết bởi A & D ENTERTAiNMENT 01 Tháng tám, 2008