tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An Asian person with a lot of money.
Damn Bro...Those Ca-Ching Chongs are ballin so hard!!!
viết bởi The Nico Suave 21 Tháng tư, 2013