tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
"Spanish Iraq Slang"
Jive motherfucker, or Jive Turkey. Can be both good and bad depending on the delivery
Yo Cabrero whats going on?

You motherfucking Cabrero!
viết bởi Slim Giggles 09 Tháng chín, 2006

Words related to Cabrero

asshat cabron jive turkey pimp sambanana