tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
"Carolina"- General term. South Carolina and/or North Carolina.

We hail from da Cackalacka!
viết bởi KillaHurtZ 11 Tháng một, 2006
 
2.
The Carolina states
This one if for my Cackalacka niggas
viết bởi TI 20 Tháng tư, 2004