tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A White Hip-Hop Artist from South Carolina.
That Cackalacka Cracker Straight From the SC.
viết bởi Caizin 18 Tháng tư, 2005