tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
2.
The Carolina states
This one if for my Cackalacka niggas
viết bởi TI 20 Tháng tư, 2004
 
1.
"Carolina"- General term. South Carolina and/or North Carolina.

We hail from da Cackalacka!
viết bởi KillaHurtZ 11 Tháng một, 2006