tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Carolina, USA
Yeah, I'm from the QC straight out of North Cakalak.
viết bởi LOW 12 Tháng một, 2004
47 14